Temetkezésről

1. Urnafülke, illetve kripta megváltásának ügyintézése

2. A temető rendje

3. A temetkezési emlékhely új szabályzatáról

4. Temetői szabályzat /Teljes – PDF/

Urnafülke, illetve kripta megváltásának ügyintézése

1. Kapcsolatfelvétel a plébánia irodájában

2. A megváltani kívánt urnafülke, ill. kripta kiválasztása

3. Szerződéskötés

Temetési ügyintézés

1. Kapcsolatfelvétel a plébánia irodáján, temetési időpont kijelölése a plébános
és a temetkezési vállalat naptárával összhangban, az anyakönyvezéshez és
nyilvántartáshoz szükséges adatok felvétele.

Ezen első lépés különösen fontos a későbbi nehézségek elkerülése végett! Mivel a
temetkezési emlékhely zárt, egyházi intézménynek minősül, ezért a római
katolikus egyházfegyelmi és liturgikus előírások, törvények betartása mentén
történhet minden ottani cselekmény, így a temetés is. Ennek biztosítása a
plébánia feladata, melyet zökkenőmentesen így tud megtenni.

2. A temetkezési vállalattól szükséges szolgáltatások megrendelése.

7.§

(1) A temetési szertartásra az elhunyt földi maradványait illetve a hamvakat
tartalmazó koporsó/urna ravatalozása a templomtérben történik, a szentmisét
megelőző fél órában. A temetési szertartás rendszerint az elhunyt lelki üdvéért
bemutatott szentmisével összekapcsolódik: annak elbocsátó szavai után
közvetlenül kezdődik a búcsúztatás.

Amennyiben koporsós temetés történik, ennek lebonyolításában a Plébánia által
megjelölt temetkezési vállalat vesz részt. A kiválasztott koporsó készülhet
fémből, vagy fém kerettel kell rendelkeznie.

Urnás temetés esetén a templomi szolgálattevők állítják fel a ravatalt és a
szükséges előkészítési, temetés alatti teendőket ellátják.

A fentiek alapján a szolgáltatások rendszerint a következőket jelentik:

  • urnafülkébe történő elhelyezés esetén: az urna szállítása
  • kriptás temetés esetén: a koporsó szállítása, kriptabontás és falazás,
    ravatalozás, behelyezés.

Amennyiben kriptába urna elhelyezése történik (bővítés
okán), úgy az urna szállításán kívül a kriptabontás és falazás is a temetkezési
vállalattal intézendő.
Urnás temetések során a ravatalt a plébánia állítja fel, és a behelyezést is ő
végzi.

3. Gravíroztatás illetve vésés megrendelése

6.§

A temető egységességének érdekében az eltemettető vállalja, hogy a Plébánia
instrukciói szerint készítteti el a sírfeliratot. Ez a következőket jelenti:

A Szent József Teremben illetve az Angyalok Folyosóján (urnafülkés temetkezési
helyek) egy, a Plébániától kapott fém lapra gravírozva: vezetéknév, keresztnév
(szül.: lánykori vezetéknév, keresztnév), születési, illetve halálozási évszám.

Az Elszenderedés Kápolnájában és a kápolnafolyosón (Szent Illés Útja) illetve a
Vértanúk Termében és az Arimateai József Teremben a márvány záró(fed)lapba
kézzel illetve géppel történik a betűk bevésése, a plébánia által meghatározott
szakember közreműködésével.

A Plébánia csak abban az esetben cseréli a záró(fed)lapot, ha az jelentősen
megrongálódott. A javíttatás, csere költségeit – amennyiben a sírhely
gondozására jogosult által következett be a károkozás – a rendelkezési joggal
bíró köteles megtéríteni.

4. Egyéb

Virágok

5.§

(1) A temetési szertartásra hozott virágok elhelyezésére csak a plébánia
templomában van lehetőség. A virágot hozó elfogadja, hogy ezek a plébánia javára
önkéntes adománynak tekintendők, amelyeket a Plébánia köszönettel elfogad. A
virágok csak a templom díszítésére kerülnek felhasználásra. A temetőben a
temetési szertartás alkalmával egy darab kis méretű koszorú kerülhet
elhelyezésre, ezen kívül élővirág elhelyezésére nincsen mód.

A temető rendje

(Részlet a temetőszabályzatból.)

A temető használatának, a kegyeleti jog gyakorlásának szabályai

4.§

(1) A temetőben mindenki az ilyen temetkezési hely funkciójának, csendjének és a
kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani. Tilos minden olyan
magatartás vagy tevékenység, amely a látogatók körében megbotránkoztatást kelt
vagy kelthet, illetve kegyeletsértő, zavarja vagy akadályozza a kegyeleti jog
gyakorlását/gyakorolhatóságát. A temető békéjét megzavaró, amennyiben egyszeri
felhívásra nem hagy fel viselkedésével, a templomőr vagy a temetőgondnok által
kiutasítható.

(2) A temetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet (kísérő) nélkül nem
tartózkodhat.

(3) A temetőbe állatot bevinni, beengedni tilos.

5.§

(1) A temetési szertartásra hozott virágok elhelyezésére csak a Plébánia
templomában van lehetőség. A virágot hozó elfogadja, hogy ezek a Plébánia javára
önkéntes adománynak tekin-tendők, amelyeket a Plébánia köszönettel elfogad. A
virágok csak a templom díszítésére ke-rülnek felhasználásra. A temetőben a
temetési szertartás alkalmával egy darab kis méretű ko-szorú kerülhet
elhelyezésre, ezen kívül élővirág elhelyezésére nincsen mód.

(2) A temető rendjének megóvása érdekében a sírhely és az urnafülke záró(fed)
lapján csak a közepére szerelt akasztóra helyezhető el díszítés. Az ezen felül
mégis felszerelt akasztók, vázák, képek, virágok, koszorúk eltávolításra
kerülnek. A padlón a sírok elé semmi sem helyezhető.

(3) Engedély nélkül elhelyezett, a temető használati rendjét zavaró tárgyakat a
temetőgondnok jogosult eltávolítani.

(4) A temetőben a gyertya, mécses gyújtása tűzvédelmi szempontok alapján tilos.
Mécses gyújtására a plébániai misékhez kapcsolódó nyitvatartási időben (a
szertartások idejét kivéve!) a templomtérben elhelyezett Mária-kép előtt van
lehetőség, az ott elhelyezett mécsesek használatával.

A temetkezési emlékhely új szabályzatáról

Figyelem!
A szabályzat nem vonatkozik a már korábban megkötött megállapodással
rendelkezőkre a rendelkezési jog hosszát és a megváltási díjat illetően!

A temetkezési emlékhely új szabályzata értelmében a rendelkezési idő koporsós
kripta esetén 60 év, urnafülke esetén pedig 25 év.

A rendelkezési idő a megváltás napján kezdődik. A temetéskor a fent megjelölt
60, illetve 25 évnek ugyancsak meg kell lennie, ezért akkor időarányos
hosszabbítás szükséges.

A megváltási díjak a következőképpen alakulnak:

2 személyes urnafülke:   200 000 Ft
4 személyes urnafülke:   350 000 Ft
1 személyes kripta:        500 000 Ft
2 személyes kripta:     1 000 000 Ft
Amennyiben meglévő kriptát vagy urnafülkét urna-férőhellyel kívánnak bővíteni, a
bővítés egységesen: 80 000 Ft/urna

A temetői szabályzatról bővebben